Begrotingstekort in Vught stijgt

Op donderdag 29 oktober bespreekt de ‘Gezamenlijke commissie’ in Vught de begroting van de gemeente Vught voor 2021. Bij de vaststelling van de Kadernota op 2 juli werd nog uitgegaan van een verwacht nadelig saldo van 405 duizend euro. Nu wordt een tekort van 502 duizend euro geraamd voor 2021. Voor de jaren erna worden positieve resultaten verwacht van 21.000 (2022), 36.000 (2023) en 775.000 euro (2024). Terwijl in heel wat gemeenten forse extra verhogingen van de Onroerend Zaak Belasting worden aangekondigd, blijft de stijging in Vught beperkt tot 1,5%, gelijk aan de geldontwaarding.

Tegelijk met de Begroting zal ook Burap 2 besproken worden. Daarin worden de cijfers van de gemeente over de eerste 8 maanden van 2020 weergegeven. De mee- en tegenvallers over het lopende boekjaar resulteren in een verslechterde prognose. De verwachting is dat het verwachte tekort over 2020 oploopt van 41 duizend naar 278 duizend euro. Geen alarmerend resultaat omdat de ervaringen over een reeks van jaren leert, dat de resultaten in de laatste maanden van het jaar doorgaans zorgen voor een royaal overschot op de jaarrekening die uiteindelijk in mei wordt gepresenteerd. Er is niet één oorzaak voor het tekort aan te wijzen, maar een hele waslijst aan uitgaven en inkomsten die afwijken van de begroting. Zo waren er bijvoorbeeld hogere kosten voor de verwerking van afval (-80.000), minder inkomsten uit bouwleges om dat de bouwactiviteiten lager waren door Pfas (-300.000), lagere opbrengst van de OZB (-100.000), er ging 165.000 meer naar lokale culturele voorzieningen dan was begroot en de extra uitgaven voor jeugdzorg liepen op tot 298.000. Er waren ook meevallers zoals minder uitgaven voor inkomensvoorzieningen omdat de beroepsbevolking in Vught minder gevoelig is voor ontslagen dan verwacht (+ 390.000). Ook werd er minder beroep gedaan op specialistische hulp in het kader van de Wmo (+174.000), de coronacrisis zorgde ook voor lagere kosten voor collectiefvervoer (+88.000) en de septembercirculaire, waarin de gevolgen van ‘Prinsjesdag’ worden verwerkt, leverde extra inkomsten op en compensatie voor een aantal kosten die gemaakt zijn voor corona. Een grote meevaller was ook de verkoop van het voormalige schoolgebouw van Molenven voor ruim 2,9 miljoen, terwijl het voor 725.000 in de boeken stond. Géén invloed op de cijfers hadden de TOZO-uitkeringen van in totaal 4,7 miljoen. Die worden volledig vergoed door het Rijk. Dat geldt ook voor de kosten die gemaakt moesten worden om die uitkeringen te regelen (346.000 euro).

Begroting 2021
In Vught is afgesproken dat de begroting voor volgend jaar weinig nieuw beleid zal bevatten in verband met de grote onzekerheid en het samengaan met Helvoirt. In de Vughtse begroting mag de komst van Helvoirt nu nog niet meegenomen worden. Daarom zal er begin 2021 een nieuwe begroting door de nieuwe raad behandeld worden. De meerjarenbegroting 2021-2024 vertoont het volgende beeld: -502.000, +21.000, +36.000 en +775.000 euro. De Provincie beoordeelt de begroting op het structureel begrotingssaldo, daarbij wordt rekening gehouden met incidentele baten en lasten en structurele kapitaalslasten. De cijfers komen dan uit op: -164.000, +62.000, +452.000 en +716.000 euro. Deze begroting zal geen problemen opleveren omdat ze voldoet aan de eisen die de Provincie stelt.

Schulden
Vorig jaar uitte de gemeenteraad bij de begrotingsbehandeling zorgen over de gestegen schuldenpositie. Die zorg zal er met een schuldquote van 157 % in 2021 en volgende jaren niet minder op geworden zijn. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Algemeen geldt een percentage tussen 0 en 100% als normaal. Als het percentage boven de 100% uitkomt is volgens de richtlijnen voorzichtigheid geboden en als het boven de 130 % belandt, dan wordt dat gekwalificeerd als ‘zeer hoge schuld’.
De solvabiliteit geeft aan welk deel van het balanstotaal is betaald uit eigen middelen. Een percentage tussen de 30 en 80% wordt als normaal beschouwd. Voorzichtigheid is geboden bij een ratio tussen de 20 en 30%. De solvabiliteitsratio van de gemeente Vught voor 2021 bedraagt 16% hetgeen betekent dat de gemeente haar bezit met veel vreemd vermogen heeft gefinancierd. De scherpe daling van de solvabiliteit wordt vooral veroorzaakt door de betalingen aan het project Rijksinfra. Vorig jaar waren deze kengetallen voor de raad aanleiding om een motie in te dienen, die unaniem werd aangenomen, waarin het college verzocht werd om er in aanloop naar de begroting 2021 voor te zorgen dat de gemeente financieel meer vlees op de botten krijgt en dat de schuldenpositie op termijn wordt verbeterd en de solvabiliteit stijgt. Dit is dus voor 2021 nog niet gelukt want vorig jaar werd voor 2021 een schuldquote voorspeld van 133 en nu wordt het naar verwachting 157, terwijl de solvabiliteit daalt van de verwachte 18 % naar 16 %. Het zal voor de raad niet helemaal een verrassing zijn, want wethouder Toine van de Ven maakte bij de vorige begrotingsbehandeling al duidelijk dat het onmogelijk is om al vanaf 2021 de schuldenpositie en de solvabiliteit te verbeteren. Daar is volgens hem méér tijd voor nodig.
De commissievergadering over de Burap en de Begroting begint om 20.00 uur in het raadhuis. Inspraak is mogelijk.

Kijk ook bij

Marieke van den Broek haalt zilver bij Beauty Awards

Zondag 25 april is bekend geworden dat Marieke van den Broek de tweede prijs heeft …