Begroting 2022-2025 Vught

Wethouder Mark du Maine

Wethouder Mark du Maine – o.a. financiën – gaf vrijdag 8 oktober een toelichting op de begroting 2022, de eerste eigen begroting van de nieuwe coalitie van D66, CDA, PvdA-GL en VVD. Het was ook de eerste begroting na de samenvoeging met Helvoirt en hij was blij een meerjarenbegroting met ‘zwarte cijfers’ te kunnen presenteren. Zeker omdat daarvoor de onroerendgoedbelasting (OZB) slechts geïndexeerd hoeft te worden met 1,5% als compensatie voor de geldontwaarding. Ook voor 2023 tot en met 2025 verwacht Du Maine géén extra verhogingen om de begroting sluitend te krijgen. Opmerkelijk, omdat bij de begrotingsbehandeling van vorig jaar, net voor de verkiezingen, de huidige coalitiegenoten CDA en D66 nog verkondigden dat Vught financieel op de rand van de afgrond stond.

Niets van dat alles! Vught kan zelfs in ’22, ’24 en ’25 telkens 600.000 euro in de algemene reserve stoppen als extra ‘buffer’ voor onverwachte tegenvallers. De ‘vrije’ reserve bedraagt nu zo’n 6 miljoen. De wethouder concludeerde tevreden dat ook de kengetallen voor solvabiliteit en de schuldquote er aanzienlijk beter uitzien dan vorig jaar, mede door de komst van Helvoirt. Du Maine: “Veel ruimte voor extra uitgaven is er echter niet of we moeten bezuinigen op andere posten. Dat betekent keuzes maken, want we vallen zowel met de solvabiliteit als met de schuldquote nog steeds in de categorie: Voorzichtigheid geboden.”

In de begroting 2022-2025 zijn de grote investeringen in de scholen Zuiderbos (+/- 13,5 miljoen) en IKC Lichtstraat (3 miljoen) en de accommodatie voor Zwaluw VFC (+/-1,5 miljoen) verwerkt, maar nog niet b.v. de gewenste nieuwbouw van de Speeldoos (7 à 8 miljoen). Er blijven echter toch flink wat onzekerheden, omdat o.a. er nog steeds geen nieuw kabinet is en dus niet duidelijk is wat er vanuit Den Haag verwacht kan worden. Ook is nog steeds niet bekend hoe nadelig de aangekondigde herverdeling van de uitkeringen uit het gemeentefonds voor Vught zal uitvallen, terwijl ook de alsmaar stijgende uitgaven aan Wmo en jeugdzorg zorgen baren.

Woonlasten
De OZB wordt in 2022 en tot nu toe ook voor de volgende jaren slechts geïndexeerd, dit in tegenstelling tot in veel andere gemeenten. Voor de andere woonlasten zoals afvalstoffenheffing en rioolbelastingheffing verwacht Du Maine ook geen verhogingen. Dat is mooi, want de lokale lastendruk is in Vught, in vergelijking met andere gemeenten, behoorlijk hoog. Vught heeft de afgelopen jaren het hoge voorzieningenniveau kunnen handhaven en de stijging van de lastenverzwaring kunnen beperken. Dat blijft ook voor de komende periode het streven. In de begrotingsstukken staat dat de woonlasten in Vught voor een meerpersoonshuishouden in 2020 uitkwamen op 931 euro en in 2021 daalden naar 918 euro, maar het Coelo (kennisinstituut op het gebied van lokale lasten) geeft voor Vught 974 (2020) en 953 euro (2021) aan en daarmee behoort Vught tot de top 5 van Brabant. Het Brabantse gemiddelde zit net onder de 800 euro. Daar staat wel tegenover dat Vught in het jaarlijkse onderzoek dat Elsevier laat uitvoeren naar de beste woongemeenten van Nederland, nog steeds bivakkeert in de top 50, terwijl het Vughtse postcodegebied 5261 tiende staat in het rijtje van aantrekkelijkste postcodegebieden van Nederland, voor zowel plattelanders als stedelingen.

Nieuw beleid
Veel concreet nieuw beleid zit er niet in de nieuwe begroting, maar dat was na de beleidsarme Kadernota van juli ook niet te verwachten. Mark du Maine noemde als nieuw beleid vooral de nieuwe beleidskaders die in 2022 vastgesteld zullen worden zoals de mobiliteitsvisie, het afvalbeleid, het participatiebeleid, de omgevingswet en het woningbouwprogramma. Positief voor Helvoirt is dat de gemeente een samenwerkingsovereenkomst aangaat voor het Lidmaatschap Van Gogh Nationaal Park, ook wordt er meegewerkt aan een pilot om te komen tot een betere biodiversiteit in de Margriet en zal er in Helvoirt werk gemaakt worden van de uitbreiding van het gescheiden rioleringssysteem.

Betaalbare woningen
In de begroting staan naast cijfers ook de activiteiten die door de gemeente worden ondernomen en de doelen waarnaar het college voor 2022 streeft, b.v. het bouwen van betaalbare woningen. In 2019 en 2020 werden er in Vught resp. 16 en 10 betaalbare woningen aan het bestand toegevoegd. Voor 2022 worden er nu 25 ‘begroot’, evenveel als voor 2021. Dat aantal zal voor de jaren na ’22 snel opgetrokken moeten worden. Immers alléén wooncorporatie Charlotte van Beuningen rekent al met 1200 actieve woningzoekenden. Als je daarbij ook nog bedenkt dat Vught jaarlijks verplicht wordt statushouders op te vangen, dit jaar zo’n 45, dan is wel uit te rekenen dat er niet zoveel betaalbare woningen bijkomen waaruit de bewoners die bij de woningcorporaties staan ingeschreven, kunnen kiezen.

De begroting 2022-2025 wordt behandeld in de gezamenlijke commissievergadering van donderdag 21 oktober. Bij deze bijeenkomst in het raadhuis is inspraak mogelijk. De raadsvergadering over de begroting staat op de agenda voor donderdag 4 november. De complete begrotingsstukken zijn te vinden in de agenda van deze vergaderingen op de gemeentesite: vught.nl.

Kijk ook bij

Vught zet nieuwe stappen in ontwikkelingen rondom de PI

Het tracé van de nieuwe tijdelijke ontsluitingsweg bij de Penitentiaire Inrichting (PI) Vught is bekend. …