Bebouwing in Vughts buitengebied

Na de informatieavond over de bebouwingsconcentraties in het Vughts buitengebied op 29 augustus wordt in de commissie ‘Ruimte’ van 28 november door de Vughtse politiek gesproken over de conceptvisie voor bebouwingsconcentraties en het landschapskwaliteitsplan buitengebied. In deze visie worden straks kaders vastgelegd voor de bebouwingsmogelijkheden in het Vughtse buitengebied. Daarbij gaat het over de mogelijkheden voor ‘Ruimte voor Ruimtewoningen en de eventuele nieuwe woonwijk langs de Vijverboslaan. Voor mensen die hier belang bij hebben is het zaak nu alert te zijn, anders wordt het t.z.t. weer achter de feiten aanhollen. Inspraak is mogelijk. Aanvang 20.00 uur.

In het tijdschema voor deze visie, dat tijdens de informatieavond aan de orde kwam, werd de raadsvergadering van 12 december aangegeven als beslismoment over de notitie. De raadsleden hebben toen aangegeven eerder betrokken te willen worden bij de visievorming. Naar aanleiding daarvan is toegezegd om eerst een opiniërend stuk aan de raadsleden voor te leggen. Dat gebeurt nu donderdag in de commissievergadering.

Aanleiding
Binnen Vught zijn de afgelopen jaren al veel woningen gerealiseerd op basis van de Ruimte voor Ruimte regeling van de provincie Noord-Brabant. Het aantal verzoeken om deze woningen te bouwen, neemt nog steeds toe, maar ook verzoeken om meerdere woningen te bouwen buiten het bestaand stedelijk gebied. De aanvragen concentreren zich voornamelijk aan de rand van het stedelijk gebied met het buitengebied en als zelfstandige bebouwingsconcentraties in het buitengebied. Nog meer woningen bouwen in het buitengebied, met name in Cromvoirt, leidt tot een afname van de ruimtelijke kwaliteit en het landelijke karakter van het buitengebied. Om de ruimtelijke kwaliteit te bewaken, moet nieuw beleid worden geformuleerd. Gebieden in het buitengebied dienen onderzocht te worden om te bekijken of woningbouw of bouw van Ruimte voor Ruimte woningen wenselijk is.

Selectie van de gebieden
In de aanloop naar het opstellen van deze visies zijn bij de gemeente interne sessies gehouden om de potentiele locaties in beeld te brengen. Die zijn vervolgens aan het college voorgelegd. Het college heeft een selectie gemaakt van locaties die potentie hebben om woningbouw mogelijk te maken.
Buiten de selectie zijn gebieden gebleven die: in natuurgebieden van het Natuur Netwerk Nederland, in agrarische natuur en weidevogelgebieden liggen; in waterbergingsgebieden en gebieden liggen die voor waterberging gereserveerd zijn; in het open kommengebied, de kleinschalige broekgebieden en waardevolle open gebieden liggen; binnen schootsvelden van fort Isabella, overige militaire stellingen of eendenkooien liggen; aantasting vormen voor bosgebieden en groengebieden; in gebieden liggen met hoge archeologische verwachtingswaarde of archeologische vondsten; een aantasting vormen voor gebieden of gebouwen met hoge cultuurhistorische waarden, zoals de landgoederen en buitenplaatsen; niet goed bereikbaar zijn of geen ruimte laten voor een toename aan verkeer en binnen een hindercirkel van bedrijven, snelwegen of spoorwegen liggen.

4 locaties
Aanvankelijk kwamen bij de sessies 22 mogelijke bebouwingslocaties naar voren. Samen met bureau BügelHajema zijn de geselecteerde locaties vanuit een aantal invalshoeken bekeken met het doel te werken aan een goede omgevingskwaliteit. Bij de uitwerking van de gebieden heeft BügelHajema gekeken naar historische ontwikkeling van de bebouwingsstructuren in het buitengebied van Vught en naar de impact op de leefomgeving. Op basis daarvan is een analyse gemaakt van de ruimtelijke beperkingen en landschappelijke kwaliteiten. Van de geselecteerde gebieden zijn de kenmerken in beeld gebracht. Daaraan zijn voorwaarden c.q. kansen voor ontwikkeling gekoppeld. Daarna bleven er 4 gebieden met een positieve score over, waar mogelijk gebouwd kan worden t.w. in de buurt van de Achterstraat in Cromvoirt, aan de Sint Michielsgestelseweg, tussen de Berghuizensestraat en de Esscheweg en aan de Vijverboslaan.

Participatie met belangenorganisaties
Het college heeft de gebieden met de beste potentie verder uitgewerkt. Het uitgangspunt is dat aan verzoeken tot bebouwing met een mindere potentie of die buiten deze gebieden liggen in principe géén medewerking wordt verleend. Daarmee zou de kwaliteit van het buitengebied behouden blijven. In het stuk staat dat het college een afweging heeft gemaakt met betrekking tot de mate van participatie. Er is voor gekozen om met belangenorganisaties aan tafel te gaan, want vanwege de grondposities zou het niet mogelijk zijn om zonder belangenverstrengeling het gesprek met alle burgers aan te gaan. Het blijft voor burgers mogelijk om een zienswijze in te dienen als de visie ter inzage wordt gelegd.

Kijk ook bij

Volkskerstzang in ‘Het Huis van Brabant’

Op zondag 11 december a.s. zal voor de 32e keer de Volkskerstzang (VKZ) plaatsvinden in …