Ambities voor volgende raadsperiode: Onvoorwaardelijk kunnen meedoen in Vughtse samenleving

In Het Klaverblad van 15 juli gaf de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) een aantal adviezen over de Jeugdzorg, het Woonbeleid en de Maatschappelijke ondersteuning. Deze week brengen we de Participatiewet onder de aandacht.

Wat is nu eigenlijk een participatiesamenleving?
Het wordt meestal omschreven als een ideale samenleving waarin iedereen die dat kan, verantwoordelijkheid neemt voor, en actief bijdraagt aan zijn of haar eigen leven en omgeving. Mensen zijn geen losse individuen die naar believen en vermogen ‘participeren’, maar zijn primair zinzoekende wezens die bestaan in relatie tot de andere(n). Iedereen heeft verschillende maatschappelijke rollen en die krijgen betekenis in wisselwerking met de nabije omgeving.

Uitgangspunt ASD
Iedere inwoner van Vught moet zich een volwaardig burger voelen. Als mensen worden ‘gedwongen’ afhankelijk te zijn van instanties of naasten, terwijl ze dat zelf niet nodig vinden, dan doet dat afbreuk aan dit uitgangspunt. Maar tegelijk kan niet iedereen gedurende zijn leven altijd even makkelijk meedoen in de samenleving. De kwetsbaren onder ons hebben meer aandacht nodig en moeten te allen tijde een beroep kunnen doen op de samenleving, in de zin van financiën, zorg en wonen. Door de huidige crisis zijn kwetsbare burgers meer zichtbaar geworden en heeft Vught beter zicht gekregen op kwetsbare groepen zoals:

– de burger die ineens wordt geconfronteerd met het wegvallen van inkomen zoals oproepkrachten, deeltijdwerkers en zzp’ers;
– ouderen: eenzaam, klein of geen sociaal netwerk of het ineens wegvallen daarvan;
– uitkeringsgerechtigde burgers die niet kunnen meedoen in het reguliere werkproces maar wel in de sociale werkvoorziening waar het werk nu ook is weggevallen;
– overbelaste mantelzorgers.

Prioriteiten
Vught heeft te maken met een dubbele vergrijzing en met diversiteit en toenemende kosten binnen het sociaal domein. De komende jaren moet de focus bij participatie meer worden verlegd naar solidariteit en samenwerking. Om succesvol te zijn, zijn strategische partnerschappen nodig met andere gemeenten, sociale werkbedrijven, onderwijsinstellingen, publiek-private verbanden, UWV, Rijk, maar zeker ook met de eigen burger. De ASD is van mening dat keuzes niet ten koste mogen gaan van de participatie bevorderende activiteiten.

Aanbevelingen
Betrek de burger bij de formulering en de uitvoering van het beleid op het sociaal domein. Werk aan condities waardoor het ‘omzien naar elkaar’ wordt gestimuleerd en investeer in sociale ontmoetingsplekken. Betrek burgers meer bij overheidsbeleid, door ook in Vught beleid samen met de burgers te ontwikkelen, waardoor de afstand tussen burger en gemeente afneemt. Om sociale cohesie en integratie te bevorderen, is werk een probaat middel. Het geeft mensen sociale status, de kans tot zelfontplooiing, draagt bij aan het welbevinden en de maatschappelijk betrokkenheid.

De ASD is van mening dat Vught is gebaat bij het hebben van een zichtbaar proactief arbeidsmarktbeleid, met daarin aandacht voor:

– Werkzoekenden die plots geen werk meer hebben of werkende armen. Biedt gratis middelen aan voor ontwikkeling of verwijs naar bestaande initiatieven.
– Werkenden of niet-werkenden: opleiding vergroot hun kansen. Wijs burgers op (gesubsidieerde) scholingsmogelijkheden.
– Beschut werk: de Participatiewet en het sluiten van sociale werkplaatsen heeft de baankansen verminderd van WSW-ers waardoor de uitkeringsafhankelijkheid toe nam.
– Langdurig bijstandsgerechtigden: Experimenteer met de basisbaan.
– Ga in gesprek met werkgevers, voorzie hen van advies en biedt begeleiding op de werkvloer om hen te helpen het werk aan te passen.
– 45+ -en 55+ers: Zij vinden nog steeds moeizaam een baan of weten deze niet te behouden. Langdurige begeleiding bieden is noodzakelijk.
– Jongeren en lager opgeleiden belanden vaker in tijdelijke banen. Biedt hen structurele begeleiding.
– Mensen met een psychische aandoening vinden nog moeilijker werk dan mensen met een fysieke aandoening. Investeer meer in een aparte trajectbegeleiding naar werk.
– Schuldhulpverlening: zet meer in op vroeg-signalering en kortere wachttijden.
– Nieuwkomers: Zorg voor een soepel integratieproces en biedt structurele begeleiding totdat zij zelfstandig hun weg weten te vinden.

Reageren? Mail naar asdvught@gmail.com of kijk op www.adviesraadsociaaldomeinvught.nl.

Adviesraad Sociaal Domein Vught

Kijk ook bij

Toegangsbewijzen kerstvieringen H. Edith Stein Parochie

Ongetwijfeld hebben veel mensen zich afgevraagd hoe dat moet gaan met de kerstvieringen, wanneer we …