Ambities voor een volgende Raadsperiode: Wonen, zorg en welzijn

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) gaf eerder een breed advies aan de Vughtse politieke partijen over het gewenste beleid na corona in een volgende raadsperiode. De komende weken spitsen we dit toe op een aantal thema’s. Dit keer behandelen we het woonbeleid.

De traditionele scheidslijnen tussen wonen, zorg en welzijn zijn, onder andere door de dubbele vergrijzing, niet langer te handhaven. Senioren en mensen met beperkingen zullen langer zelfstandig thuis blijven wonen. Kleinschalige woonvormen, waarbij zorg in latere fases aan huis opgeschaald kan worden, hebben dan de voorkeur. Dit soort woonvormen is echter nog beperkt beschikbaar en bovendien gevarieerd. Soms gaat het over aangepast wonen, soms over kleiner wonen, dan weer over een kleinschalige voorziening met leeftijdgenoten of juist met jongeren. Want ook voor jongeren en starters moet broodnodig worden gebouwd. Weer anderen geven de voorkeur aan wonen in de buurt van de kinderen, familie of kennissen. Dat vraagt om maatwerk en keuzevrijheid. Op basis van consultaties van (organisaties van) inwoners uit Vught en Helvoirt komt de ASD tot het volgende advies aan de politieke partijen die gaan deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 18 november 2020.

Uitgangspunten
De volgende uitgangspunten zouden ten grondslag moeten liggen aan het te voeren woningbouwbeleid:
-Het stimuleert dat mensen in Vught meer zullen omzien naar elkaar. Het woongenot wordt ook bepaald door de sociale inbedding.
-Het stimuleert een (innovatieve) samenwerking tussen de gemeente, woonstichtingen, projectontwikkelaars en zorgaanbieders.
-Het draagt bij aan een toegankelijke leefomgeving die een positieve gezondheid bevordert. De bereikbaarheid van voorzieningen hoort daar ook bij.
-Het maakt initiatieven van (groepen) burgers mogelijk om zelf duurzaam, zorgzaam en levensloopbestendig te bouwen.

Prioriteiten
Vanuit deze uitgangspunten komen we tot de volgende prioriteiten:
Vergelijken we de huidige woningvoorraad met het jongste woonwensenonderzoek, dan blijkt dat er vooral ge- of verbouwd moet worden voor starters, alleenstaanden, senioren en mensen met een zorgbehoefte.
Dat vraagt om meer kleinere woningen in kleine clusters of complexen, die algemeen toegankelijk zijn in zowel de huur- als de koopsector en waar bewoners ook kunnen omzien naar elkaar.
Omdat nieuwbouw niet snel genoeg in de specifieke behoefte kan voorzien, is er meer medewerking nodig voor woningaanpassing, verbouw, toevoegen en samenvoegen.
Per wijk of dorp moet worden zorggedragen voor een gezonde mix van huur en koop en van prijscategorieën, zodat de sociale cohesie wordt bevorderd.

Aanbevelingen
Bovenstaande uitgangspunten en prioriteiten brengen ons tot de volgende tien aanbevelingen:
-Zorg binnen de gemeente (beleid en uitvoering) voor meer samenwerking tussen ruimtelijke ordening en het sociaal domein. Meer cement in de samenleving.
-Toets het woningbouwbeleid aan het gewenste effect op zorg en welzijn van met name doelgroepen als senioren, alleenstaanden, jongeren en burgers met specifieke zorgbehoeften.
-Zorg in Vught voor een lokale uitwerking van de ideeën van de landelijke Taskforce Wonen&Zorg en van de Stimuleringsregeling Wonen&Zorg.
-Ga met o.a. ouderen en hun organisaties in gesprek over (ver)bouwen, woningaanpassingen en gewenste zorgarrangementen.
-Stimuleer burgerinitiatieven voor woningbouw via collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO), met name waar deze ook een sociale doelstelling hebben.
-Geef ruimte aan lichte vormen van huishoudelijke hulp en thuiszorg, zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen als ze dat willen.
-Werk aan de toegankelijkheid van de sociale huurvoorraad voor genoemde doelgroepen en werk samen met woonpartners aan het stap voor stap verminderen van scheefwonen.
-Bevorder de doorstroming, zodat starters en jonge gezinnen meer mogelijkheden krijgen in huur en in koop in alle segmenten.
-Zorg voor geschikte (passende en betaalbare) woningen of woningen die geschikt kunnen worden gemaakt (levensloopbestendig) met welzijn, zorg en voorzieningen in de nabijheid.
-Werk met de Charlotte van Beuningen Woonstichting en andere woonpartners aan een breed pakket van maatregelen om scheefwonen te verminderen en de doorstroming te bevorderen. Het gaat om een combinatie van vergroten van geschikt aanbod, tijdelijke huurcontracten en actief benaderen van huishoudens in sociale huurwoningen.

Adviesraad Sociaal Domein
W: www.adviesraadsociaaldomeinvught.nl E: asdvught@gmail.com

Kijk ook bij

Clinic Marc Lammers bij De Lichtstraat

Vrijdag 18 juni kregen de kinderen van de groepen 6/7/8 van de Vughtse basisschool De …