Ambities voor een volgende raadsperiode: Maatschappelijke ondersteuning

In voorgaande edities van Het Klaverblad hebt u al kunnen lezen over de adviezen vanuit de Adviesraad Sociaal Domein (ASD). Deze week gaat het over hoe de gemeente de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) kan verbeteren. Die gaat onder andere over huishoudelijke hulp, aanpassing van de woning en de verstrekking van hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld een rolstoel. Op basis van consultaties van (organisaties van) inwoners uit Vught en Helvoirt komt de ASD tot het volgende advies aan de politieke partijen die gaan deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 18 november.

Uitgangspunten
De volgende uitgangspunten zouden ten grondslag moeten liggen aan de ondersteuning van inwoners van Vught die door beperkingen moeilijker voor zichzelf kunnen zorgen of deelnemen aan het maatschappelijk leven:
-zorg voor een goede toegankelijkheid, zowel fysiek als digitaal, voor het doen van een beroep op maatschappelijke ondersteuning.
-zorg dat er maatwerk geleverd kan worden. Elke situatie is anders en dat vraagt om een brede uitvraag naar wat voor ondersteuning er nodig is en wat mensen nog met hulp van hun naaste omgeving zelf willen blijven doen.
-hoewel mensen als regel zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven is er een grens aan de spankracht en belastbaarheid. Overschat die niet.

Prioriteiten
Vanuit deze uitgangspunten komen we tot de volgende prioriteiten:
1.Maak het loket Wegwijs Plus makkelijk bereikbaar. Voorkom wachttijden en doorverwijzingen. Draag zorg voor een professionele intake bij een keukentafelgesprek.
2.Maak een einde aan de 3 websites naast elkaar waar informatie over de maatschappelijke ondersteuning is te vinden: gemeentelijke website, website wegwijsplus en website sociale kaart.
3.Draag zorg voor passende en bereikbare cliëntondersteuning bij elk keukentafelgesprek.

Aanbevelingen
Bovenstaande uitgangspunten en prioriteiten brengen ons tot de volgende zes aanbevelingen:
-Er zijn veel mooie regelingen om juist de meest kwetsbare mensen te ondersteunen. Maar de administratieve processen om er gebruik van te maken, worden als ingewikkeld en complex ervaren. Sommige regelingen zijn plaatselijk, andere regionaal of landelijk. Gebruik maken van de ene regeling kan negatieve consequenties hebben voor andere regelingen. Binnen de gemeentelijke regelingen moet voor elke aanvraag identieke informatie aangeleverd worden. Dit voelt voor inwoners als onnodig, extra belastend en het versterkt de gedachte dat er onderling onvoldoende wordt samengewerkt. Wij adviseren om in de toepassing van deze regelingen meer uit te gaan van de bedoelingen van de wet en minder van de altijd gebrekkige vertaling ervan in beleidsregels.
-Met name voor GGZ-cliënten pleiten we voor de inzet van gerichte deskundigheid op het terrein van GGZ om deze cliënten hierin goed te ondersteunen.
-Een zinvolle dagbesteding vindt men van groot belang. Voor mensen met dementie sluit het huidige aanbod onvoldoende aan bij de wensen en interesses. Er is vooral te weinig aandacht voor cultuur.
-Inwoners met GGZ- klachten ervaren dat de extramuralisering van de zorg wel erg snel is gegaan. Steeds minder vaak worden mensen opgenomen. De extramurale zorg en ondersteuning blijft voor deze cliënten achter bij de behoefte.
-De WMO heeft veel raakvlakken met andere wetgeving. Denk aan de Jeugdwet, de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en de Zorgverzekeringswet (ZVW). Bij de overgang van de Jeugdwet naar de WMO wordt vooral voor de groep 18-23 jarigen een probleem ervaren. Bij hen is meer behoefte aan leeftijdsspecifieke voorzieningen GGZ.
-Bij de overgang van de WMO naar de WLZ komen burgers in de knel. Op het moment dat een indicatie binnen WLZ geëigend is, betekent dit afname van zorgmogelijkheden thuis, vergroting van kosten en een verlaging van de ervaren kwaliteit van leven. Dit terwijl een plaatsing binnen de WLZ vaak niet op korte termijn mogelijk is. Dit levert vooral voor mensen met dementie, soms schrijnende situaties op.

Adviesraad Sociaal Domein
W: www.adviesraadsociaaldomeinvught.nl E: asdvught@gmail.com

Kijk ook bij

Het Mooie Kinderboekenfestival 13 juni in Verkadefabriek

Deze zomer komen de mooiste kinderboeken weer tot leven tijdens Het Mooie Kinderboekenfestival, 13 juni …