Ambities voor een volgende Raadsperiode: Jeugd verdient de beste hulp

Eerder gaf de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) een breed advies aan de Vughtse politieke partijen over het gewenste beleid voor een volgende Raadsperiode. Deze week werken we dat uit voor de Jeugdzorg. Op basis van consultaties van (organisaties van) inwoners uit Vught en Helvoirt komen we tot het volgende advies aan de politieke partijen die gaan deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 18 november.

Doelgroep
Jongeren lijken het steeds drukker te krijgen en volgens de media ervaren zij ook steeds meer stress. We horen dan uitspraken als “mentale druk op jongeren neemt toe” en “studenten vallen bij bosjes uit”. Tegelijk geeft onderzoek onder de jongeren aan dat de Nederlandse jeugd voor het merendeel heel tevreden en gelukkig is met hun leven. Voor de jeugd is de huidige coronacrisis zeker niet gemakkelijk. Zij missen hun contacten en ook de dagelijkse structuur van naar school gaan, sporten en ontspanning. De meer kwetsbare jongeren onder hen komen door de coronamaatregelen het meeste in de problemen. Zij kunnen psychische klachten ontwikkelen of raken in een sociaal isolement. Plotseling is er alléén nog digitaal contact mogelijk. Dat maakt het ook voor professionals moeilijker om ze in beeld te houden.

Uitgangspunt
Bij hulp aan jeugd en gezin dient het uitgangspunt te zijn dat er voor elk kind een ononderbroken ontwikkelingslijn moet zijn, waardoor hij of zij uiteindelijk een zelfstandige plek in de samenleving kan innemen.

Prioriteiten
In de zorg voor jeugd komen we tot de volgende prioriteiten:
-Kwalitatieve verbetering van de professionele hulp binnen de jeugdzorg;
-Meer aandacht voor preventie om lange behandeltrajecten te voorkomen;
-Vroegtijdig signaleren van problemen en snel geven van de juiste hulp op maat;
-Verbeteren van het pedagogisch klimaat in het onderwijs en het gezin.

Aanbevelingen
Het landelijke en regionale beeld van wachtlijsten, administratieve rompslomp en te krappe budgetten in de Jeugdzorg, wordt ook in de gemeente Vught bevestigd. Wat kan de gemeente Vught, samen met de regio, hieraan doen? Een zestal aanbevelingen vanuit de Adviesraad Sociaal Domein:

-De coronacrisis kan de kwetsbare jongeren uit beeld laten geraken. Hulpverleners signaleren dat ze met digitaal communiceren moeilijker kunnen vaststellen hoe iemand zich echt voelt. Met sommige jongeren kunnen zij zelfs helemaal geen contact meer krijgen. Wij vinden het belangrijk dat ze er zelf op uit gaan om ze in beeld te houden.
-De coronacrisis kan leiden tot verlies van banen en daarmee zal de armoede onder inwoners toenemen. Dit zal kinderen (nog) meer raken in hun deelname aan sport, onderwijs of anderszins. Wij vragen om een scherpere focus in het gemeentelijk armoedebeleid.
-Voor jongeren met toenemende (complexe) problematiek is het nodig dat de gemeente meer nadruk legt op de uitvoering van de Leerplichtwet en het startkwalificatiebeleid tot 23 jaar. Daarmee wordt de problematiek van jongeren vroegtijdig gesignaleerd. Vervolgens kan de jongere weer naar school, een opleiding volgen of een werkervaringsplaats innemen.
-De ASD wil meer samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg. Een goede schoolcarrière voorkomt afglijden, kleine criminaliteit of zelfs detentie. Bovendien leidt een voltooide opleiding tot beter gekwalificeerd personeel en minder maatschappelijke kosten.
-Wij pleiten voor een betere afstemming tussen de gemeentelijke indicaties en voorzieningen in de jeugdzorg en die van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Een domein-overstijgende en integrale aanpak is nodig. Het principe van de ‘omgekeerde toets’ biedt daarvoor een oplossing. Dat houdt in dat er eerst gezorgd wordt voor wat nodig is en gekeken wordt of het ook strookt met de bedoelingen van de wet.
-De kwaliteit van de professionals bij het doorverwijzen binnen de jeugdzorg moet versterkt worden. Wij vinden dat deze meer adequaat en sneller moeten plaatsvinden.

Adviesraad Sociaal Domein
W: www.adviesraadsociaaldomeinvught.nl E: asdvught@gmail.com

Kijk ook bij

Nieuwe beweegtuin Huize Elisabeth gerealiseerd

De binnentuin van Huize Elisabeth is sinds kort een beweegtuin rijker. De complete beweegtuin bestaat …