Nieuwbouw woningen in grote zeeheldenbuurt kunnen binnenkort worden bewoond.

Aantal actief woningzoekenden groeit snel in Vught

Charlotte van Beuningen wil graag sociale huurwoningen extra bouwen

Een alliantie van woningbouwcorporaties, gemeenten, projectontwikkelaars en bouwers deed vorige week de oproep aan de regering: ‘Bouw miljoen woningen in 10 jaar’. In de ‘Actieagenda Wonen’ wordt een aantal punten aangereikt hoe Nederland het schrijnende tekort aan woningen voor jongeren, starters en ouderen sneller kan oplossen. Het Klaverblad sprak met Charlotte Beukeboom, bestuurder van de Vughtse woonstichting ‘Charlotte van Beuningen’ over de situatie in Vught.

Ook in Vught is de situatie op de woningmarkt nijpend. Bij de woningcorporatie staan ruim 5000 woningzoekenden ingeschreven, daarvan waren er eind 2020 niet minder dan 1200 actief op zoek naar een woning. Dat zijn er 300 meer dan in 2019. 81,4% van die 1200 zijn Vughtenaren. Bovendien wordt in de prognoses een forse stijging van het aantal huishoudens in Vught voorspeld. Jaarlijks komen er ongeveer 170 woningen vrij. Dus het zal nog heel wat jaren duren voor de wachtlijst van de woningstichting korter wordt, want er wordt van Vught óók verwacht dat er jaarlijks woonruimte wordt geboden aan vluchtelingen met een verblijfstatus. De taakstelling voor de eerste 6 maanden van dit jaar is 25, een verdubbeling van vorig jaar. Gelukkig zullen er dit jaar wat meer woningen toegewezen kunnen worden, doordat binnenkort de nieuwbouw in de grote zeeheldenbuurt in gebruik genomen wordt. Overigens is het voor de woningcorporatie juridisch niet mogelijk voorrang te verlenen aan ingeschreven Vughtenaren. Mensen uit andere delen van het land, die voldoen aan de voorwaarden, maken evenveel kans op een woning als een inwoner van Vught.

Inspraakprocedures korter
Martin van Rijn – tegenwoordig voorzitter van Aedes, de vereniging van woningcorporaties – liet in de Volkskrant optekenen: “Een goede woning is niet alléén een dak boven je hoofd. Het is ook de basis voor het opbouwen van een goed bestaan. Als we doorgaan op deze weg, redden we het niet.”
De ambitie van de alliantie is dus de bouw van 100.000 woningen per jaar, terwijl er nu amper 70.000 per jaar worden gerealiseerd. Van die woningen zou 25% in de sociale huursector gebouwd moeten worden, 10% in het middeldure huursegment (tot 1000 euro per maand), 30% koopwoningen tot 325.000 euro en de resterende 35% is bestemd voor de vrije koop- en huursector. Van Rijn vindt dat zoveel mogelijk barrières voor een constante bouwstroom moeten worden opgeruimd. Zo zouden de inspraakprocedures aanzienlijk korter moeten worden, steeds nieuwe procedures schrikken af om te beginnen aan kleinere bouwprojecten. Dat zou een negatieve invloed kunnen hebben op het bouwen binnen de bebouwde kom om het groene buitengebied te beschermen, zoals nu in het Vughtse bestuursakkoord staat. Van Rijn vindt dat er meer gekeken moeten worden naar bouwen buiten de stads- en dorpsgrenzen.

Zijn 1000 woningen wel voldoende?
In Vught wordt nu uitgegaan van de bouw van 1000 wooneenheden voor de komende 10 jaar (o.a. sociale huur). Daar staan er zo’n 875 van in ‘harde’ bouwplannen. De vraag is of dat wel genoeg is. Want als je uitgaat van die 1 miljoen woningen die nodig zijn zou dat, omgerekend naar de 31.697 inwoners die Vught nu telt, neerkomen op het bijbouwen van 1850 woningen. Charlotte Beukeboom: “Het is de vraag of zo’n landelijk cijfer is om te rekenen naar Vught, dat is een puzzel die regionaal moet worden gelegd. Op basis van onze cijfers hebben we nú een acuut tekort van 200 sociale huurwoningen. Daarnaast zijn er in de toekomst nog zeker 300 extra nodig, want de prognoses van de Provincie gaan uit van 8% stijging van het aantal huishoudens in Vught tot 2035.”
Er staat in de huidige plannen van Charlotte van Beuningen dat er gestreefd wordt naar de bouw van 25 sociale huurwoningen per jaar. Is die ambitie niet te laag gezien de omvang van de wachtlijst en het grote tekort? Beukeboom: “We kunnen wel meer bouwen, maar we mogen van de Toezichthouder géén grotere aantallen vermelden zonder dat daar concrete plannen tegenover staan. Tot 2030 zouden wij de capaciteit hebben om zo’n 500 woningen te realiseren, tenminste als daar tijdig goedgekeurde plannen voor zijn. Wij zijn dus blij met het nieuwe bestuursakkoord. Dat kan in onze prestatieafspraken met de gemeente en de Huurders Belangen Vereniging verder uitgewerkt worden. En Woonveste en TBV kunnen daar ook een rol in spelen, nu Helvoirt onderdeel is geworden van Vught. Het is ook mooi dat de maatschappelijke component uit het beleid van afgelopen jaren wordt voortgezet en dat er aandacht is voor biodiversiteit en méér groen. Dat vinden wij ook belangrijk, want dat draagt bij aan het welzijn van mensen.”

Tiny houses
In het nieuwe Vughtse bestuursakkoord staat dat er binnen 2 jaar enkele tientallen tijdelijke woningen gerealiseerd moeten worden zoals ‘tiny houses’ of door tijdelijk gebruik van leegstaande bedrijfsgebouwen of kantoorpanden. Ziet Charlotte van Beuningen daar iets in? Beukeboom: “Natuurlijk! Er zijn in de regio diverse voorbeelden van woningcorporaties die ‘tiny houses’ (30 m2) aanbieden b.v. Zayaz in Den Bosch en ook Area in Meierijstad werkt aan flexwoningen. De vraag is alleen: hoe lang is tijdelijk? Als dat 15 jaar is, moet het rendabel te doen zijn.
Het nieuwe Vughtse college wil snel sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen realiseren. Helpt het dan dat er hoofdzakelijk op inbreilocaties gebouwd zal moeten worden? Dat leidt immers vaak tot moeizame inspraakprocedures en duurdere huizen. Beukeboom: “Het is lastig om daar een expliciet antwoord op te geven; het hangt er vooral vanaf of er al dan niet een bestemmingsplan ligt en of er in de wijk draagkracht is voor het bouwproject. Op het Isabellaveld konden we heel snel bouwen en ik denk dat er ook op het terrein van Voorburg vaart gemaakt zou kunnen worden.”
Is het niet makkelijker om betaalbare woningen te realiseren op grotere bouwlocaties in het buitengebied? “Je zou daar inderdaad eenvoudiger en goedkoper kunnen bouwen, maar in Vught worden ook eisen gesteld aan kwaliteit en uitstraling en dat vinden wij alleen maar goed. Wij hebben ons project in de grote zeeheldenbuurt bewust door een architect laten ontwerpen om tot een goede beeldkwaliteit te komen. De kosten van een woning zijn natuurlijk mede afhankelijk van de grondcomponent, maar ook voor ons liggen de stichtingskosten van een gasloze woning al boven de 200.000 euro. Projecten met kleinere woningen op minder grond of gestapelde bouw kunnen wel helpen om doorstroming te bevorderen.”

Bouwen voor ouderen
Vught wil de komende jaren vooral ook veel aandacht schenken aan het bouwen voor ouderen. In de Actie Agenda Wonen staat daarover: ’Bouw meer nieuwe woningen voor senioren. Dit helpt niet alléén de ouderen zelf. De gezinswoningen die zij meestal verlaten, kunnen worden gebruikt voor jonge, nu nog klein behuisde gezinnen. Om doorgaans honkvaste ouderen te bewegen tot verhuizing moet er vooral een aantrekkelijk alternatief zijn. Dat is vaak een zelfstandige woning, dichtbij winkels en culturele instellingen en ook dichtbij medische voorzieningen. Een gecombineerde vorm van wonen en zorg kan ook.’

Vughtse ouderen klagen vaak dat er te weinig mogelijkheden zijn om te verhuizen vanuit hun te ‘grote’ woning naar een passende kleinere woning. Charlotte Beukeboom: “Wij zien dat ouderen willen doorstromen naar gelijkvloerse woningen met een kleinere plattegrond. Dat hoeft gezien de betrekkelijk kleine schaal van Vught, niet direct in hun eigen wijk. Alles is relatief vlakbij, maar het blijkt wel dat onze oudere huurders graag naar het centrum willen. Dat is dichtbij de winkels en er is meer reuring, maar de mogelijkheden zijn daar heel beperkt. Bij het Moleneindplein zie ik meer kansen. Daar zouden ouderen mogelijk ook gebruik kunnen maken van de gemeenschapsruimte van Molenhoek. Onze flats in de Baarzen zijn heel populair, dat heeft o.a. te maken met de aanwezigheid van de Rode Rik en andere voorzieningen.”

Ouderen schijnen belangstelling te hebben voor wonen in kleinere complexen van zo’n 8 tot 10 wooneenheden, eventueel met zorg. Is dat ook iets waar Charlotte van Beuningen aan denkt? Beukeboom: “Daar is inderdaad veel vraag naar. Wij zouden dat kunnen realiseren in samenwerking met partners. We zijn daarover in gesprek met o.a. Vughterstede.”

Kijk ook bij

Politie waarschuwt voor nepagenten

De politie Oost-Brabant krijgt steeds meer meldingen van oplichters die zich voordoen als medewerkers van …