11 speerpunten om rekening mee te houden bij uitwerking plannen PHS en N65

Bewoners en experts hebben 11 speerpunten gedefinieerd om rekening mee te houden bij de uitwerking van de plannen PHS en N65. In de afgelopen jaren heeft ‘Samen voor Vught’, de bundeling van 13 Vughtse belangenverenigingen, met een groot aantal bewoners en experts de volgende vraag besproken: wat kunnen de beide infraprojecten nog meer bieden dan alléén de ‘betonnen’ bakken voor spoor en weg? Er wordt immers ruim 700 miljoen in Vught gestopt.

Wat kunnen we er als Vught nog meer uithalen, vooral voor onze dorpse omgeving, de ruimtelijke kwaliteit en de leefbaarheid? Er zijn destijds diverse ideeën besproken; deze zijn aangeboden aan gemeenteraad en gemeentebestuur. Vorig jaar heeft ‘Samen voor Vught’ met diverse Vughtse bewoners/experts en ambtenaren van de gemeente diverse gesprekken gevoerd, met name om deze ideeën verder concreet te maken. De drie kaders waarbinnen de diverse voorstellen zijn besproken zijn: het cultuurhistorisch kader, het kader van natuur en milieu en het economisch kader. Er zijn concrete acties geformuleerd die nu verder zullen worden uitgewerkt. Een aantal zal hun beslag krijgen tijdens de realisatiefase van beide projecten en andere komen aan bod na voltooiing van beide projecten. De ideeën die aan de basis van de verdere uitwerking liggen zijn:

1. De Tweede Wereldoorlog speelt een belangrijke rol in de geschiedenis van Vught. Het versterken van de nauwe band tussen twee belangrijke locaties, station en Kamp Vught, houdt de herinnering levend. Dit kan d.m.v. verhalen en verbeeldingen (foto’s/verhalen) en door plekken zichtbaar te maken via augmented reality. Ook de band tussen stationsplein en Versterplein kan via de te realiseren tunnelbak zichtbaar gemaakt worden. De samenhang van diverse monumentjes bij het station kan worden vergroot.

2. Vanuit cultuurhistorisch perspectief is het interessant om te laten zien dat Vught vóór de aanleg van sporen en rijkswegen niet een gevierendeeld dorp was. Dit kan door destijds bestaande verbindingen, waarvan nog sporen in de plattegrond te zien zijn, zichtbaar te maken.

3. Wat kan de invloed zijn van de Rijksinfraprojecten voor de twee winkelcentra Centrum en Moleneindplein, gezien de wijziging van verkeersstromen. Er zullen minder barrières zijn door de gelijkvloerse oversteken in spoor en weg. Hoe werkt de veranderende verkeersstroom uit op de winkel- en horecavoorzieningen aan de Helvoirtseweg?

4. Hoe zal Vught zich na realisatie van beide projecten ontwikkelen op het gebied van allerlei voorzieningen?

5. Vught is een forensendorp, er is niet één economische motor. Vught is goed bereikbaar, heeft mooie natuur en goede voorzieningen, en verworvenheden zoals cultuurhistorisch interessante zaken en landgoederen: maak dat zichtbaar bij de ingangen van het dorp, bijvoorbeeld op viaducten en overkluizingen.

6. Kantoor- en bedrijfsparken liggen dikwijls met hun lelijke achterkant tegen met name het spoor. Er liggen daarbij ook dikwijls ongebruikte stroken grond/groen/sloten. Benut deze voor vergroening en verbetering van de biodiversiteit. De bedrijven zelf kunnen dit gebruiken bij hun eigen duurzaamheidsbeleid.

7. Maak tijdens de bouw voor het publiek zichtbaar hoe de werkzaamheden verlopen, bijv. via een uitkijktoren, want grote projecten trekken altijd belangstelling. En maak daar een horecavoorziening bij.

8. Gebruik de nieuwe overkluizingen bij spoor en weg voor verbindingen waarbij flora en fauna gedijen. Dit kan zorgen voor vergroting van de biodiversiteit. En benadruk daarmee het groene karakter van de gemeente en van Vught als dorp van landgoederen.

9. Bekijk of de geluidschermen gebruikt kunnen worden voor flora en fauna, ook weer ter vergroting van de biodiversiteit.

10. Bij de verdere uitwerking van de omgevingsvisie is te bezien hoe economische pijlers gewaarborgd kunnen worden: Vught promoten via visualisatie van zijn voordelen (groene gemeente, goed bereikbaar, goede voorzieningen, cultuurhistorische zaken) bij de overkluizingen, de achterkant van bedrijfsgebouwen en de geluidschermen.

11. Naast het belang van Vught in de Tweede Wereldoorlog zijn nog twee andere historische feiten van belang: de Linie 1629 (de Tachtigjarige oorlog, kasteel Maurick en Fort Isabella) en de Zuidelijke Waterlinie (waar Fort Isabella een rol speelt en waarvan in de negentiende eeuw de Vughtse Lunetten onderdeel zijn geworden). Beide linies zijn onderdeel van regionale visie- en beleidsvorming, en worden daarin meegenomen. In het kader van de ombouw van de N65 kan er aandacht besteed worden aan de oude waterlopen van en naar de lunetten, maar wel in aansluiting op de vormgeving van het regionale beleid.

Samen voor Vught houdt u op de hoogte van de verdere uitwerkingen van deze concrete punten. De gemeente heeft aangegeven deze mee te nemen tijdens en na realisatie.

Kijk ook bij

Nieuwe beweegtuin Huize Elisabeth gerealiseerd

De binnentuin van Huize Elisabeth is sinds kort een beweegtuin rijker. De complete beweegtuin bestaat …