Algemene advertentievoorwaarden

Algemene advertentievoorwaarden Uitgeverij/Weekblad Het Klaverblad, per 01-01-2022

Algemene advertentievoorwaarden Uitgeverij/Weekblad Het Klaverblad

Artikel 1. Definities
Adverteerder: de natuurlijke of rechtspersoon die, hetzij rechtstreeks, hetzij door bemiddeling van of volmacht aan een derde (zoals een mediabureau), advertentieruimte afneemt van Het Klaverblad. Advertentie: iedere promotionele uiting ten behoeve van een product of dienst van Adverteerder. Advertentiecontract: een contract tussen Opdrachtgever en Het Klaverblad waarbij Opdrachtgever de verplichting aangaat voor een bepaalde duur door middel van het plaatsen van één of meerdere Advertentieorders het overeengekomen volume aan Advertentieruimte af te nemen. Advertentiemateriaal: het voor de vervaardiging en publicatie van de Advertentie benodigde materiaal. Advertentieorder: een opdracht tot plaatsing van een of meer Advertenties, al dan niet vallend binnen een Advertentiecontract. Advertentieovereenkomst: een Advertentieorder of een Advertentiecontract. Advertentieruimte: de overeengekomen ruimte, uitgedrukt in voor Het Klaverblad gangbare eenheden, die op grond van de Advertentieovereenkomst voor Advertenties van Opdrachtgever beschikbaar is. Advertorial: een Advertentie die qua vorm en inhoud lijkt op een redactionele uiting, maar die afkomstig is van c.q. betaald wordt door een Adverteerder. Mediabureau: Een reclamebureau of andere natuurlijke of rechtspersoon die beroepshalve of bedrijfsmatig voor Adverteerders, hetzij op naam van de Adverteerder, hetzij op eigen naam, een Advertentieovereenkomst aangaat met Het Klaverblad.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Het Klaverblad en Opdrachtgever gesloten Advertentieovereenkomsten en geplaatste Advertenties.
2. Enige (algemene) voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
3. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Voorwaarden en de Advertentieovereenkomst prevaleert het bepaalde in de Advertentieovereenkomst.

Artikel 3. De overeenkomst
1. De Advertentieovereenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging door Het Klaverblad aan Opdrachtgever, dan wel door plaatsing van de Advertentie van Opdrachtgever.
2. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit de Advertentieovereenkomst. Opdrachtgever die op eigen naam maar ten behoeve van een Adverteerder een Advertentieovereenkomst aangaat, staat in voor nakoming van de Advertentieovereenkomst door de Adverteerder.
3. De advertentiemogelijkheden en de prijzen zijn beschreven in de prijsdocumentatie van Het Klaverblad, gepubliceerd op www.hetklaverblad.nl. Prijzen zijn in euro’s, exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
4. Het Klaverblad behoudt zich te allen tijde het recht voor om gedurende de looptijd van de Adveretentieovereenkomst de volgende zaken aan te passen: de mogelijkheden voor adverteren; de prijzen, kortingen en daarmee verband houdende gegevens; de oplage, het verspreidingsgebied; de verschijningsdag, en titel van het advertentiemedium.
5. Betaling van het in verband met een Advertentieovereenkomst verschuldigde bedrag dient te geschieden binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij op de factuur een afwijkende betaaltermijn is vermeld. Verrekening met enige vordering die Opdrachtgever jegens Het Klaverblad mocht hebben, is niet toegestaan.
6. Facturering van een Advertentieovereenkomst geschiedt in de regel eenmaal per twee weken. Het Klaverblad is gerechtigd vooruitbetaling te vorderen en/of in gedeelten te factureren.
7. Klachten over een factuur dienen uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum schriftelijk bij Het Klaverblad te zijn ingediend.
8. Adverteerder blijft naast Opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het uit hoofde van de Advertentieovereenkomst aan Het Klaverblad verschuldigde bedrag.

Artikel 4. Advertentiecontracten
1. Een advertentiecontract is alleen van toepassing op Advertentieorders ten behoeve van de Adverteerder zelf dan wel, indien Opdrachtgever een Mediabureau is, ten behoeve van de Adverteerder waarvoor het Advertentiecontract is aangegaan.
2. Een Advertentiecontract wordt aangegaan voor de duur van één jaar en gaat in op de datum genoemd in het Advertentiecontract. Een Advertentiecontract eindigt automatisch nadat de volledige Advertentieruimte is benut dan wel de overeengekomen looptijd is verstreken. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk.
3. Indien Opdrachtgever na afloop van de looptijd niet de gehele Advertentieruimte heeft gebruikt, komt de resterende Advertentieruimte te vervallen en kan Opdrachtgever geen aanspraak maken op enige restitutie in geld, in Advertentieruimte of anderszins
4. Op verzoek van Opdrachtgever kan de Advertentieruimte gedurende de looptijd van het Advertentiecontract worden uitgebreid tegen een apart overeen te komen tarief. Dit tarief heeft geen terugwerkende kracht ten aanzien van reeds uitgevoerde Advertentieorders.
5. Een Advertentiecontract dient voorafgaand aan de eerste plaatsing c.q. Advertentieorder te worden aangegaan. Tenzij met toestemming van Het Klaverblad is het niet mogelijk losse Advertentieorders achteraf om te zetten in een Advertentiecontract.
6. Indien de berekeningsgrondslag van een Advertentiecontract wijzigt (bijvoorbeeld minimaal af te nemen millimeters wordt minimaal te besteden bedrag of vice versa) is Het Klaverblad gerechtigd het Advertentiecontract tussentijds te beëindigen dan wel om te zetten naar de nieuwe berekeningsgrondslag. Algemene advertentievoorwaarden Uitgeverij/Weekblad Het Klaverblad, per 01-01-2022 pag. 2

Artikel 5. Advertenties
1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van de aangeboden Advertenties.
2. Advertenties mogen geen uitingen bevatten die in strijd zijn met de wet, openbare orde of goede zeden, of inbreuk maken op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart Het Klaverblad tegen aanspraken van derden ter zake en alle daardoor of in verband daarmee door Het Klaverblad geleden of te lijden schade.
3. Het Klaverblad behoudt zich het recht voor de inhoud, vorm en het formaat van Advertenties naar eigen inzicht en naar redelijkheid te wijzigen zonder dat Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding of restitutie van (een gedeelte van) de met die Advertentie gemoeide prijs.
4. Het Klaverblad heeft het recht om een Advertentie(order) zonder opgave van redenen te weigeren, zonder ter zake op enigerlei wijze aansprakelijk te zijn jegens Opdrachtgever.
5. Het Klaverblad verleent Opdrachtgever geen exclusiviteit ten aanzien van de in de Advertentie aangeboden producten of diensten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Het Klaverblad is vrij om naar eigen inzicht Advertenties van derden te accepteren en op een willekeurige positiete plaatsen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
6. Door Opdrachtgever aangegeven voorkeuren voor een specifieke plaats binnen Het Klaverblad kunnen slechts worden gehonoreerd op basis van beschikbaarheid en op voorwaarde dat Opdrachtgever de voor de betreffende plaats gehanteerde toeslag voldoet.

Artikel 6. Advertentiemateriaal
1. Het Advertentiemateriaal dient voor de Sluitingstijd en conform de door Het Klaverblad bekendgemaakte (meest recente) specificaties te worden aangeleverd bij Het Klaverblad. Opdrachtgever draagt het risico van juiste en tijdige aanlevering van het Advertentiemateriaal.
2. Het Klaverblad is gerechtigd om Advertentiemateriaal dat na de Sluitingstijd of niet conform de genoemde vereisten wordt aangeleverd niet te publiceren, dan wel de met publicatie daarvan gemoeide extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
3. Opdrachtgever staat ervoor in dat digitaal aangeleverd Advertentiemateriaal veilig is en geen virussen, Trojaanse paarden, wormen of andere programma’s bevat die op enige wijze schade kunnen toebrengen aan de computersystemen, computerprogramma’s of Media van Het Klaverblad.
4. Het Klaverblad streeft ernaar het aangeleverde Advertentiemateriaal zo goed mogelijk weer te geven, maar kan geen exacte reproductie garanderen en Opdrachtgever dient rekening te houden met druk- en kleurafwijkingen.
5. Het Klaverblad staat niet in voor de kwaliteit van de weergave van een Advertentie in het Medium.
6. Correcties worden door Het Klaverblad geaccepteerd en uitgevoerd indien en voor zover dit naar de mening van Het Klaverblad redelijkerwijs mogelijk is.
7. Bij een Advertorial wordt de vermelding ‘Advertentie’, ‘Advertorial’, ‘Ingezonden mededeling’ of woorden van gelijke strekking geplaatst.
8. Advertorials worden pas geplaatst indien Het Klaverblad akkoord is met de inhoud daarvan. De plaatsing van Advertorials mag zonder opgave van redenen door Het Klaverblad worden geweigerd, zonder dat Het Klaverblad ter zake aansprakelijk kan worden gesteld door Opdrachtgever.
9. De lay-out en typografie van de Advertorial dienen voldoende af te wijken van het (blad)stramien en kop- en/of broodletter van Het Klaverblad, een en ander ter beoordeling van Het Klaverblad.
10. De afzender c.q. sponsor van de Advertorial dient duidelijk te worden vermeld.

Artikel 7. Tarieven en betaling
1. Het in verband met een Advertentieovereenkomst verschuldigde bedrag wordt bepaald aan de hand van de geldende tariefkaart (gepubliceerd op www.hetklaverblad.nl) en eventuele kortingen.
2. Het Klaverblad heeft gedurende de looptijd van een Advertentiecontract het recht de tarieven van de tariefkaart te wijzigen. Deze wijziging zal worden doorberekend aan Opdrachtgever ten aanzien van nog te plaatsen Advertentie(order)s. Het Klaverblad zal dergelijke tariefwijzigingen schriftelijk aan Opdrachtgever kenbaar maken.

Artikel 8. Tekortkoming, aansprakelijkheid, overmacht en faillissement
1. Indien Opdrachtgever en/of Adverteerder tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Advertentieovereenkomst, is Het Klaverblad gerechtigd om de uitvoering van de Advertentieovereenkomst voor de duur van de tekortkoming op te schorten.
2. Indien Opdrachtgever c.q. Adverteerder, na schriftelijke ingebrekestelling door Het Klaverblad, binnen de door Het Klaverblad gestelde termijn niet alsnog aan zijn verplichtingen voldoet, is Het Klaverblad gerechtigd om de Advertentieovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
3. Opschorting of ontbinding door Het Klaverblad ontslaat Opdrachtgever niet van zijn verplichting tot betaling van de volledige vergoeding uit hoofde van de Advertentieovereenkomst.
4. Opdrachtgever vrijwaart Het Klaverblad tegen alle aanspraken van derden, waaronder begrepen aanspraken in verband met de inhoud van een Advertentie.
5. Enige aansprakelijkheid van Het Klaverblad jegens Opdrachtgever of Adverteerder is per gebeurtenis beperkt tot de door Opdrachtgever ter zake van de betreffende Advertentie(order) verschuldigde vergoeding. Aansprakelijkheid van Het Klaverblad voor indirecte of gevolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten.
6. Indien zich aan de zijde van Het Klaverblad onvoorziene omstandigheden voordoen of sprake is van overmacht, heeft Het Klaverblad het recht om zijn uitvoering van de Advertentieovereenkomst op te schorten zolang deze situatie voortduurt dan wel, naar keuze van Het Klaverblad, de Advertentieovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Het Klaverblad is in een dergelijk geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade aan Opdrachtgever. Van overmacht is in ieder geval sprake in geval van tekortschieten door toeleveranciers of andere relaties van Het Klaverblad, staking, Algemene advertentievoorwaarden Uitgeverij/Weekblad Het Klaverblad, per 01-01-2022 pag. 3 overheidsmaatregelen, brand, interruptie in hardware, software en/of internet- of andere communicatieverbindingen noodzakelijk voor het publiceren van een Advertentie door Het Klaverblad.
7. Het Klaverblad is gerechtigd om de Advertentieovereenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekend schrijven te beëindigen, onverminderd de verplichting van Opdrachtgever tot voldoening van de gehele met de Advertentieovereenkomst gemoeide vergoeding, in geval van surséance, dreigend faillissement, beslag of beëindiging van bedrijfsactiviteiten aan de zijde van Opdrachtgever of Adverteerder.

Artikel 9. Redactionele onafhankelijkheid en content van derden
1. De redactie van Het Klaverblad is volledig onafhankelijk in beslissingen omtrent de inhoud van publicaties. Het Klaverblad is uit hoofde van de Advertentieovereenkomst op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele kosten of schade aan de zijde van Opdrachtgever als gevolg van (de inhoud van) redactionele publicaties in Het Klaverblad, evenmin voor eventuele schade aan de zijde van Opdrachtgever veroorzaakt door content die door derden in Het Klaverblad wordt geplaatst.

Artikel 10. Verwerking van persoonsgegevens
1. Het Klaverblad legt de gegevens van de Opdrachtgever vast voor de uitvoering van de Advertentieovereenkomst.
2. Indien de Advertentie persoonsgegevens bevat, treedt Het Klaverblad ten aanzien van die gegevens op als (sub-)verwerker en Adverteerder als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het Klaverblad zal de betreffende gegevens uitsluitend vastleggen en verwerken ten behoeve van de uitvoering van de Advertentieovereenkomst.